Algemene-Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  2 - Toepasselijkheid

Artikel  3 – Het aanbod

Artikel  4 – De overeenkomst

Artikel  5 – Recht op herroeping

Artikel  6 – Kosten bij herroeping

Artikel  7 -  Prijs

Artikel  8 - Garantie

Artikel  9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 – Klachten en geschillen

Artikel 12 – Auteursrechten foto’s 

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Saskia Swienink                                                            KVK-nummer: 77941748

Bedrijfsnaam: Sassy Nature                                       Btw-identificatienummer: NL003264203B54

Reiger 30
8103 AK RAALTE

 

06-46504789 – bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 17.30 

[email protected] 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sassy Nature en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sassy Nature en consument. Door een artikel te bestellen gaat de consument akkoord met deze voorwaarden.

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sassy Nature voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sassy Nature zijn in te zien. Op verzoek kan Sassy Nature de consument de voorwaarden kosteloos toezenden.
  2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3 – Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer Sassy Nature gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Duidelijke fouten of afwijkingen zijn niet bindend voor Sassy Nature. Houd er rekening mee dat de kleuren op uw scherm licht kunnen afwijken van de werkelijke kleuren door uw beeldscherminstellingen. Alle afbeeldingen zijn gemaakt bij daglicht. 

3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.      Het aanbod is vrijblijvend. Sassy Nature mag het aanbod ten alle tijden wijzigen en aanpassen. 

Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Sassy Nature de ontvangst eveneens op elektronische wijze bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sassy Nature is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen, zal Sassy Nature passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    Sassy Nature kan zich  binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sassy Nature op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Recht op herroeping

1.            Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2.            Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sassy Nature retourneren, conform de door Sassy Nature verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.            Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sassy Nature. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of middels een mailtje naar de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4.            Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sassy Nature heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 - Kosten bij herroeping

Wanneer de consument gebruik maakt van herroeping op de gehele bestelling* zijn enkel de kosten van de retourzending voor de consument. Wanneer de consument reeds een betaling heeft gedaan zal Sassy Nature zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinding het aankoopbedrag plus de gemaakte verzendkosten terugstorten op de bij Sassy Nature bekende bankgegevens.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 

*De verzendkosten worden alleen vergoed wanneer de gehele bestelling is geretourneerd. Als een deel van de bestelling wordt geretourneerd worden de verzendkosten dus niet vergoed.

 

Artikel 7 – Prijs

Sassy Nature maakt gebruik van de Kleine ondernemersregeling (KOR). Daardoor zijn de prijsaanduidingen die worden weergegeven bij het betreffende product exclusief BTW. Tevens is de prijs exclusief de verzendkosten. 

 

Artikel 8 – Garantie

1.      Sassy Nature staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.      Defecte of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Sassy Nature schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De consument ontvangt dan het aankoopbedrag plus verzendkosten terug. 

3.      Sassy Nature kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, normale* slijtage of enige vorm van schade bij het verkeerd en onzorgvuldig gebruik van het artikel. 

Onder normale slijtage wordt verstaan:

-        Verkleuring van het gebruikte draad. Metalen als zilver en koper oxideren door blootstelling aan zuurstof, zweet en bijvoorbeeld parfum 

-        Open gaan van ringetjes of onderdelen door veelvuldig gebruik

-        Leer wat afgeeft en/of stug wordt nadat dit in contact is gekomen met water

-        Dof worden of beschadiging van de edelsteen door onzorgvuldig gebruik. Sommige stenen verkleuren door een teveel aan zonlicht of kunnen niet goed tegen water

-        Schade voor verkeerd schoonmaken door bijvoorbeeld schuren of het gebruik van chemicaliën

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.      Sassy Nature zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sassy Nature kenbaar heeft gemaakt.

3.      Sassy Nature zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 4 dagen uitvoeren, mits er een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal Sassy Nature het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld binnen 14 dagen terugbetalen.

5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sassy Nature tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 10 – Betaling

1.            Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

2.            Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sassy Nature te melden.

4.            Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sassy Nature is gewezen op de te late betaling en Sassy Nature de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.            Kortingscode‘s zijn niet gezamenlijk te gebruiken. Het is dus alleen maar mogelijk om gebruik te maken van 1 kortingscode per bestelling.

 

Artikel 11 – Klachten en geschillen

Klachten over producten van Sassy Nature dienen binnen 10 kalenderdagen kenbaar te worden gemaakt aan Sassy Nature middels het contactformulier op de website. Sassy Nature zal dan haar uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid van de consument op te lossen. 

 

De verplichtingen van Sassy Nature beperken zich tot het vervangen of opnieuw uitvoeren van het product en/of het vergoeden van het reeds betaalde bedrag voor betreffend product. 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de consument in het buitenland woonachtig is. 

 

Artikel 12 – Auteursrechten foto’s  

Alle foto’s en afbeeldingen getoond door Sassy Nature zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Sassy nature kunnen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en publiekelijk worden gebruikt.